menu

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HIREWISE Negacz Borowska Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Piwna 10, 44- 000 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926618, zwaną dalej „HIREWISE” lub „Administratorem”.
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych Anną Negacz powołanym przez Administratorem pod adresem email: kontakt@hirewise.pl
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia marketingu usług własnych tj. informowania Państwa o wydarzeniach związanych z działalności Administratora poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
  1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody w przypadku zainicjowania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przesłania informacji marketingowych i handlowych. Przetwarzanie danych na tej podstawie odbywa się do momentu wycofania zgody;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie na tej podstawie odbywa się zgodnie z wewnętrznie przyjętymi terminami ustalonymi przez Administratora, nie dłużej niż 5 lat.
  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy oraz inne organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania.
  2. Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
  • Przetwarzanie danych odbywa się na obszarze EOG.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo do wycofania udzielonej zgody, b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; d) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; e) prawo przenoszenia danych; f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.